Tuumiklaborid

AKKI aluseks on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi pikaajaline kogemus analüütilise keemia ja materjaliuuringute valdkonnas nii õppetöö kui ka erinevate teadusprojektide näol.

Tuumiklaborite pädevus on laialdane, võimaldades:

  • analüüsimetoodikate arendust ja uute metoodikate väljatöötamist;
  • keerulisi ja ebastandardseid analüüse;
  • analüüsitulemiste kvaliteeditagamist;
  • koostööd tehnoloogia arendamisel;
  • toodete kvaliteedikontrolli;
  • tuge uute toodete juurutamisel;
  • spetsialiseeritud koolitusi;
    jne.

Biomeditsiini, toidu ja keskkonna tuumiklabor
FT-ICR MS, LC-MS, tandem-MS ja CE süsteemid võimaldavad erinevaid rakendusi (analüütide määramine erinevates maatriksites).

Materjaliteaduse, geoloogia ja arheoloogia tuumiklabor
FT-IR mikrospektroskoopia, röntgen analüüsiseadmed ja LA-ICP-MS võimaldavad elementanalüüse. PPMS seade ainete füüsikaliste omaduste määramiseks.

Tööstus-, legaal- ja rakenduslik tuumiklabor
Seadmed GC-MS/MS, LC-MS/MS, ICP-MS ja NMR võimaldavad väga erinevaid analüüsimetoodikate arendusi. PPMS seadet kasutatakse ainete füüsikaliste omaduste määramiseks ning röntgenanalüüsiseadmeid kasutatakse mitmesuguste materjalide uurimisel ja kirjeldamisel, s.h. magnetilised materjalid, tahked ravimvormid, pigmendid, tuhad jne. Heeliumijaam varustab mitmeid veeldatud heeliumi kasutajaid Eestis. Otsitakse koostööd erinevate ettevõtetega spetsiaalseks tootearenduseks ja innovaatilisteks rakendusteks. Teenuste pakkumine asutustele, kes vajavad abi erinevate analüüsimetoodikate väljatöötamisel või koostööpartnereid tootearendusele. Koostöö erinevate avalik-õiguslike institutsioonidega.