Tuumiklaborid

AKKI aluseks on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse pikaajaline kogemus analüütilise keemia valdkonnas nii õppetöö kui ka erinevate teadusprojektide näol.

Tuumiklaborite pädevus on laialdane, võimaldades:

(1) analüüsimetoodikate arendust ja uute metoodikate väljatöötamist;
(2) keerulisi ja ebastandardseid analüüse;
(3) analüüsitulemiste kvaliteeditagamist;
(4) koostööd tehnoloogia arendamisel;
(5) toodete kvaliteedikontrolli;
(6) tuge uute toodete juurutamisel;
(7) spetsialiseeritud koolitusi;
jne.

AKKI Tuumiklaborid on valdkonniti kujutatud järgneval joonisel:
Tuumiklaborid

 

 

 

 

 

 

 

 

Akronüümid: FT-ICR – Fourier’i teisendusega ioon tsüklotron resonants massispektromeeter, MS – massispektromeeter, LC – vedelikkromatograaf, ID – isotooplahjendus, MALDI – maatriks-assisteeritud-laser-desorptsioon-ionisatsioon, CE – kapillaarelektroforees, LA – laser ablatsioon, ICP – induktiivselt sidestatud plasma, GC – gaaskromatograaf, NMR – tuumamagnetresonants.

Biomeditsiini, toidu ja keskkonna tuumiklabor
FT-ICR MS, LC-MS, tandem-MS ja CE süsteemid võimaldavad erinevaid rakendusi (analüütide määramine erinevates maatriksites).

Materjaliteaduse, geoloogia ja arheoloogia tuumiklabor
FT-IR mikrospektroskoopia, röntgen analüüsiseadmed ja LA-ICP-MS võimaldavad elementanalüüse.

Tööstus-, legaal- ja rakenduslik tuumiklabor
Seadmed GC-MS/MS, LC-MS/MS, ICP-MS ja NMR võimaldavad väga erinevaid analüüsimetoodikate arendusi. Otsitakse koostööd erinevate ettevõtetega spetsiaalseks tootearenduseks ja innovaatilisteks rakendusteks. Teenuste pakkumine asutustele, kes vajavad abi erinevate analüüsimetoodikate väljatöötamisel. Koostöö erinevate avalik-õiguslike institutsioonidega.

UT100412AT025

Last modified: 25.03.2018