Seadmete kasutuskord

Üldist

AKKI seadmete kasutamine on võimalik nii omakäeliselt kui ka AKKI spetsialistide abiga.

Suures plaanis esineb AKKI seadmete kasutuses kaks olukorda:

 • Kui tegemist on kas (a) keeruliste spetsiaalset kompetentsi nõudvate analüüside/katsete läbiviimisega või (b) analüüsid peavad olema teostatud vastavalt akrediteeringule, siis teostatakse töö AKKI spetsialistide poolt kelle on vastav kvalifikatsioon ning kes vastavad labori ja selle teenuste akrediteeringu tingimustele.
 • Kui analüütilise aparatuuri kasutamine võimaldab kohapealset väljaõpet või analüüsi teostav isik väljaspoolt konkreetse labori personali on vastava seadme kasutamise kogemusega või on töötanud sarnaste seadmetega ja vajab vaid põhifunktsioonide instrueerimist siis teostatakse analüüs omakäeliselt. AKKI spetsialistid pakuvad vajadusel metodoloogilist tuge.

Olulisemad seadmete kasutamise tingimused

 • Seadmetel kasutamiskordade broneerimist haldab spetsiaalne platvorm (mis on peagi kõigile registreerunud kasutajatele kättesaadav);
  • Juurdepääsu broneerimissüsteemile saavad heakskiidetud kasutajad.
  • Kus on kirjeldatud iga üksiku analüütilise seadme kättesaadavust ja teostamise tingimusi
 • Seadmeid saavad kasutada vaid need inimesed, kes on heakskiidetud vastuvõtva partneri kontaktisiku poolt.
  • On olemas seadmete nimekiri, mille puhul toimub ühiskasutus;
  • On olemas kokkulepe ja leping, mis määrab üldised kasutusõigused;
  • Igale seadmele on heakskiidetud kasutajate ring (on läbinud koolituse, volitatud seadme peal töötama);
  • Kasutajatele on määratud kindlaks, kas seadet võib kasutada iseseisvalt või koos partneripoolse juhendajaga.
 • Seadmetele on koostatud kasutusjuhendid;
  • Iga seadme eest vastutab see partner, kelle juures seade asub ning korraldab selle kasutamist;
  • Kasutajad on kohustatud järgima kõiki kasutusjuhendeid;
  • Seadmete kasutamise korral tuleb täita kõiki partnerasutuse sissekorraeeskirju.

Näiteid konkreetsete seadmete broneerimistingimustest

Näiteks, KBFI tahkiste TMR seadmete opereerimiseks on reeglina vaja kvalifitseeritud KBFI personali juuresolekut või katse läbiviimist KBFI personali poolt. PPMS seadme opereerimiseks on vajalik KBFI spetsialisti osalemine katses ja tõenäoliselt katse läbiviimine.

Samas KBFI 800 MHz lahuste TMR spektromeetritel võimaldatakse analüüside läbiviimist vastava kogemusega partneril ning ka KBFI 500 MHz TMR spektromeeter on seadistatud töötama automatiseeritult minimaalse kasutajapoolse sekkumisvajadusega. Analüüsi võib läbi viia KBFI spetsialist, kuid võimaldame analüüse saavad teostada ka kõik esmase baaskoolituse läbinud teadlastele. Aparaadi kasutusjuhend rutiinkasutajale on antud käesoleva avalduse lisas.

Sarnaselt vajab Tartu Ülikooli vedelikkromatograafide (HPLC; UV-Vis, FL ja MS detektoritega) ja gaasikromatograafide (GC; FID, TCD ja MS detektoritega) ning isotoopsuhte massispektromeetrite kasutamine spetsiifilist väljaõpet, mistõttu viib mõõtmised enamasti läbi AKKI spetsialist kuid pärast väljaõpet võimaldatakse mõõtmisi läbi viia ka asutusevälistel töötajatel.

ATR-FT-IR ja UV-Vis ning analüütilise SEM lihtsamate mõõtmiste teostamine on võimalik peale esmast instrueerimist mistõttu, võimaldatakse väliste kasutajatele omakäelist analüüsi enamasti peale 2-3 tunnist esialgsest väljaõpet.

Samas FT-ICR ja laserablatsiooni ICP massispektromeetrite kasutamine nõuab pikaajalist väljaõpet ning enamasti teostab mõõtmised asutuse spetsialist ning pärast väljaõpet töötatakse seadmega spetsialisti järelvalve all.

Samasuguse kasutusprintsiibiga on TalTech aparatuur kus kapillaarelektroforeesi  süsteemide (CE; DAD, FL, CCD detektoritega) kasutamine vajab väljaõpet ja üldjuhul viib analüüsid läbi asutuse spetsialist. Pärast väljaõpet lubatakse analüüse läbi viia ka asutusevälistel töötajatel.